Theologie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe is het christendom een wereldgodsdienst geworden? Wat betekent geloven nu en in het verleden? Wat hebben islam en christendom gemeenschappelijk?

Theologie is meer dan alleen een studie van de Bijbel. Aan de RUG onderzoeken we vooral de politieke, sociale en culturele context waarin de teksten zijn geschreven die aan de opkomst en ontwikkeling van jodendom, christendom en islam ten grondslag liggen. Daarmee krijgen we een beter inzicht in de wortels van de Europese cultuur en de onderlinge interactie van deze religies. Een derde van de wereldbevolking is christen en een kwart moslim. Religie is een van de grootste drijvende krachten van de mensheid en daarom is kennis over en inzicht in het ontstaan van deze wereldgodsdiensten belangrijk.

Theologie studeren betekent dat je kritisch leert kijken: naar de historische bronnen van het geloof, naar religieuze teksten, naar de betekenis van religieuze rituelen en naar de culturele context waarin het geloof is ontstaan. Bij ons staat de relatie tussen religie, cultuur en samenleving centraal. Theologie gaat bovendien over mensen. Wat hen drijft, wat hen beweegt. De opleiding onderscheidt zich inhoudelijk van andere theologie-opleidingen doordat de bestudering van de vroege islam en de Koran een belangrijk onderdeel vormt van de studie.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaBA Theologie
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56109
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Wie schreven de Dode Zeerollen?
Eelco Glas (student Theologie)

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

Erkenningen
awardKeuzegids topopleiding
2016
 • Topopleiding volgens Keuzegids Universiteiten
 • Intellectueel stimulerende omgeving binnen een brede openbare universiteit.
 • Gericht op alle Abrahamitische religies, dus incl. bestudering Islam / Koran
 • Mogelijkheid om Arabisch te leren.
 • Kleinschalig onderwijs en intensieve begeleiding.
 • Goede aansluiting op de predikantsmaster van de Protestants Theologische Universiteit (PThU).

Open dagen en meeloopdagen

Een Dag Student Theologie en Religiewetenschappen Groningen
Tijdens Een Dag Student kun verschillende hoor- en werkcolleges volgen zodat je weet wat je kunt gaan verwachten. Je maakt echt kennis met de inhoud van de studie en met je toekomstige docenten. Daarnaast maak je kennis met het studentenleven aan de faculteit.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
 • Voor de vakinhoudelijke informatie van het bachelorprogramma Theologie, zie: https://www.rug.nl/ocasys/ggw/vak/showpos?opleiding=5921
 • Voor de vakinhoudelijke informatie van het bachelorprogramma Theologie inclusief Grieks, zie: https://www.rug.nl/ocasys/ggw/vak/showpos?opleiding=5919
 • Voor de vakinhoudelijke informatie van het bachelorprogramma Theologie inclusief Grieks en PThU-traject, zie: https://www.rug.nl/ocasys/ggw/vak/showpos?opleiding=5922
1e jaar In het eerste jaar volg je het programma dat voor jou van toepassing is. Er zijn verschillende programma's:

 • Theologie (vak: Godsdienstpsychologie en -sociologie)
 • Theologie met PThU-traject wanneer je je wilt voorbereiden op de predikantsmaster van de PThU (vak: Praktische Theologie).

In alle programma's volg je: Hebreeuws; Hebreeuwse Bijbel: Tekst en Context; Exegese Oude Testament; Nieuwe Testament: Tekst en Context; Godsdienstfilosofie en Ethiek: (A)Theïsme; Concepten en Methoden
periode
1234
Hebreeuws 1 & 2; Theologie: Concepten en methoden; Hebreeuwse Bijbel: Tekst en Culturele Context
30 EC
Exegese Oude Testament; Godsdienstpsychologie en -sociologie
15 EC
Nieuwe Testament: Tekst en Context, Godsdienstfilosofie;
15 EC
2e jaar In het tweede jaar krijg je altijd de vakken Exegese Nieuwe Testament; Christendom; Islam. Daarnaast volg je:
 • Theologie: Arabisch en/of keuzevakken Religiewetenschappen (RW); Godsdienstfilosofie 2
 • Theologie met Grieks (als je geen eindexamen Grieks hebt gedaan): Grieks; keuzevak RW; Godsdienstfilosofie 2
 • Theologie met PThU-traject: Dogmatiek; Arabisch of keuzevakken RW; Godsdienstpsychologie en -sociologie
 • Theologie met PThU-traject met Grieks: Grieks i.p.v. Arabisch/keuzevak
periode
1234
Grieks 1 en 2; Christendom tot de Reformatie; Christendom vanaf de reformatie
30 EC
Exegese Nieuwe Testament; Keuzevak religiewetenschappen: Religie en Politiek óf Religie, Media en Populaire Cultuur
15 EC
Islam: Geschiedenis, Bronnen en Gebruiken; Godsdienstfilosofie en Ethiek 2
15 EC
3e jaar De opbouw van je derde jaar is afhankelijk van het programma dat je volgt:
 • Theologie: Universitaire minor + vrijekeuzeruimte (voor bijvoorbeeld stage) óf minor Geestelijke Verzorging óf Educatieve minor óf studie in het buitenland; facultaire specialisatie minor; bachelorproject inclusief afstudeerscriptie.
 • Theologie met PThU-traject: PThU minor; facultaire specialisatie minor; bachelorproject inclusief afstudeerscriptie.
periode
1234
PThU-minor, óf minor Geestelijke Verzorging óf Educatieve minor keuzevak
30 EC
Universitaire minor + vrije keuze ruimte. keuzevak
30 EC
Specialisatieminor: Joodse, Christelijke en Islamitische oorsprong óf Geleefde religie óf The limits of Bing Human keuzevak
15 EC
Bachelorproject: afstudeerscriptie en scriptieseminar afstuderen
15 EC

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
35% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, portfolio, individuele opdracht, zelfstudie
studeren in het buitenland
De Bachelor Theologie heeft verscheidene uitwisselingscontracten met andere universiteiten binnen en buiten Europa om daar een deel van de studie te volgen. Ook is het mogelijk een stage of afstudeeronderzoek in het buitenland te doen. Voor een overzicht van onze exchange partners, zie: http://www.rug.nl/ggw/education/prosstud/exchangeprogrammes/partneruniversities
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

studiebegeleiding
Om je te ondersteunen bij de studie zorgt de faculteit voor een studeerbaar rooster, een actieve studiebegeleiding door mentoren, docenten, student-assistenten en de studieadviseur, een snelle nakijktijd van tentamens en een goede bereikbaarheid van docenten en de studieadviseur. In het onderwijsprogramma van het eerste jaar zijn bovendien een aantal studievaardighedenmodules opgenomen met als doel je direct aan het begin van je opleiding het juiste studiegedrag aan te leren.
Tijdens de introductie maak je kennis met je mentoren en met de studieadviseur. De mentoren zijn ouderejaarsstudenten, die een speciale training hebben gekregen. Iedere mentorgroep telt maximaal tien eerstejaarsstudenten en twee mentoren. In acht bijeenkomsten maken de mentoren je wegwijs op de faculteit. Ook begeleiden en adviseren zij je bij het (leren) studeren. Daarnaast wordt je de gelegenheid geboden om aan de mentoren vragen te stellen of zaken voor te leggen die niet tijdens de groepssessies besproken kunnen worden. De studieadviseur voert aan het begin van het studiejaar met alle eerstejaarsstudenten een kennismakingsgesprek. Hierin komen je verwachtingen van de opleiding ter sprake en eventuele bijzondere omstandigheden. Alle eerstejaarsstudenten ontvangen vervolgens aan het eind van het eerste semester een uitnodiging voor een studievoortgangsgesprek met de studieadviseur. Je kunt ook zelf contact opnemen met de studieadviseur als je studievertraging dreigt op te lopen. De studieadviseur kan je helpen bij je studieplanning, maar je ook op vertrouwelijke basis adviseren bij studieproblemen en/of persoonlijke problemen.

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 EC naast je reguliere bacheloropleiding van 180 EC en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 1517
instellingstarief : € 1517
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
collegegeld nog niet bekend
Als je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld krijg je een uitnodiging voor een matchingsbijeenkomst in de tweede helft van de maand juni. Als voorbereiding op deze bijeenkomst vul je een intakeformulier in, waardoor je voor jezelf nog eens op een rijtje zet waarom je voor deze studie kiest en wat je verwachtingen zijn. De informatie gebruiken we voor de studiebegeleiding in het eerste jaar. Tijdens de matchingsbijeenkomst kun je in een gesprek met de studieadviseur je vragen en dergelijke bespreken.
toelaatbare profielen
VWO C&Mtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
hbo-pHBO-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 aan de RUG niet meer automatisch toegang tot deze studie. Voor de bacheloropleiding Theologie worden voor het studiejaar 2017-2018 echter geen aanvullende eisen gesteld.
studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 750studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Gerardus van der Leeuw
De faculteitsvereniging van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (GGW) van de RUG. De vereniging Gerardus van der Leeuw bestaat sinds april 2003 en is vernoemd naar de gelijknamige Groningse theoloog.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Mark de Jager
Veel ruimte voor discussies

Theologie gaat dieper in op de basis van het christendom. We leren de talen, we leren de bronteksten lezen en we leren over de kerkelijke inrichting. Het leuke van de studie in Groningen vind ik dat ik de wetenschappelijke vakken bij Theologie en Religiewetenschappen kan volgen en daarnaast naar de PThU kan, de Protestantse Theologische Universiteit.

Bijna iedereen is wel actief op de faculteit...
Het geeft de opleiding weer een heel ander perspectief en vergt ook andere vaardigheden die goed zijn om te ontwikkelen. Beleid maken en vergaderen bijvoorbeeld zijn zaken waar je later als predikant of beleidsmedewerker ook veel profijt van kunt hebben. Andersom heb ik bij mijn bestuursfuncties veel aan de studie, waar we leren om effectief te lezen en feilloos de pijnpunten uit de tekst te halen. Maar het meest waardevol vind ik toch dat er op de faculteit veel ruimte is voor discussies.


lees verder ...
Tirtsa Liefting
Je houdt je bezig met hele wezenlijke vragen

Ik heb voor theologie gekozen vanuit een interesse voor religie en cultuur. Bij theologie kijk je vanuit allerlei verschillende hoeken naar het verschijnsel religie. Van godsdienstfilosofie tot het Oude Testament in zijn culturele context en van Ethiek tot Islam. Juist deze diversiteit, maar toch ook weer de toespitsing op religie en cultuur sprak mij heel erg aan.

Daarnaast werd ik aangetrokken door de grote relevantie van theologie, religie is namelijk iets wat iedereen op een bepaalde manier bezig houdt...
Dat komt denk ik vooral doordat je je bezig houdt met hele wezenlijke vragen. Geloof is heel belangrijk voor mijzelf, maar op college en in je zelfstudie ben je er op een wetenschappelijke manier mee bezig. Het is uitdagend om dit met elkaar in evenwicht te brengen en met elkaar te verbinden. Maar meer nog dan uitdagend is dit vooral erg verrijkend, ik ben veel bewuster bezig met God en geloof en heb ontzettend veel geleerd. Talen zijn niet mijn sterkste kant, en daar heb ik dan ook wel veel moeite mee gehad. Maar ondanks dat is het door de uitstekende begeleiding, ook mij gelukt om deze vakken in een keer af te ronden.Na mijn bachelor Theologie ga ik waarschijnlijk de master predikant-geestelijke verzorging aan de PThU doen. Ik wil namelijk graag de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie, in mijn baan in de praktijk gaan brengen. Ik vind het heel interessant om bezig te zijn met de vraag, welke plaats religie in de moderne samenleving heeft. Daarnaast lijkt het me heel interessant om met mensen te praten over de dingen die hen bezig houden en samen na te denken over hun vragen (omtrent God en geloof). Het lijkt me heel gaaf om mensen daarin verder te helpen.Als ik opnieuw zou moeten kiezen, zou ik zeker weten weer voor Theologie in Groningen kiezen. Ik kom eigenlijk keer op keer weer tot de conclusie dat Theologie echt een studie is die heel goed bij mij past. Daarnaast ben ik ontzettend tevreden over de kwaliteit van het onderwijs aan de faculteit en vind ik de samenwerking tussen de RUG en de PThU over het algemeen heel goed.


lees verder ...
Eelco Glas
De mogelijkheden zijn grenzeloos

Ik had als scholier eigenlijk twee grote interesses: geschiedenis en filosofie. De studie theologie in Groningen bood mij het beste van beiden. Ik heb gekozen voor Groningen omdat de opleiding hier niet-kerkelijk gebonden is.

Sommige mensen hebben moeite met de te leren talen, Grieks en Hebreeuws. Daar was ik eerst ook wel een beetje bang voor. Ik heb me er van tevoren op ingesteld dat het hard werken zou worden...
Dat is dan ook wat ik heb gedaan. Ik ben drie weken in Jordanië geweest voor een archeologische opgraving. Ik heb hier de basisbeginselen van archeologisch veldwerk geleerd, en het was erg goed voor mijn netwerk.

Ik heb uiteindelijk gekozen om mijzelf te specialiseren in het Jodendom tijdens de Grieks-Romeinse periode. Wat ik zo interessant vind aan het Jodendom in deze periode is het feit dat er toen zo ontzettend veel veranderde. Het christendom, oorspronkelijk een Joodse beweging, is in deze periode ontstaan. Ik bestudeer onder meer de Dode Zeerollen, en fantastische tekstvondst die een geheel nieuw licht hebben geworpen op het Jodendom en de diversiteit die binnen dat Jodendom bestond in deze periode. Er speelden toen veel vraagstukken die vandaag de dag nog steeds relevant zijn, zoals racisme, antisemitisme, religieuze diversiteit, acceptatie van minderheden of juist het gebrek daarvan.

Op dit moment volg ik de Research master Theology and Religious Studies in Groningen. Daarnaast volg ik de Research master Classics and Ancient Civilizations in Leiden. Het liefst hoop ik uiteindelijk als wetenschapper aan de slag te kunnen.

Mijn advies: onderneem zo veel mogelijk, en neem daarbij zelf het initiatief. De mogelijkheden zijn grenzeloos, als je ze zelf maar aangrijpt!


lees verder ...
Cees Vogelvanger
werkzaam als Docent godsdienst/ levensbeschouwing
Ik zoek het verhaal achter het verhaal

'Ik werk als docent godsdienst/levensbeschouwing op een middelbare school. De school barst van de levenslust, van talenten en van dromen. Deze energiebronnen probeer ik in een andere rol als zelfstandig supervisor en coach aan te boren als ik mensen en organisaties begeleid in leer- en veranderingsprocessen.

Ik heb lang getwijfeld over mijn studiekeuze. Uiteindelijk heb ik gekozen voor Theologie vanwege de diversiteit. Talen, geschiedenis, psychologie, filosofie: het zit er allemaal in...
Tijdens mijn studie heb ik geleerd oog te krijgen voor de context van drijfveren en overtuigingen van mensen: “wat maakt dat iemand zegt wat hij zegt en doet hij wat hij doet?” Dit noem ik het verhaal achter het verhaal. Het is de noodzakelijke basis als het gaat om het kunnen begrijpen van oude teksten én van (levens)verhalen in het hier en nu, of het nu pubers zijn, (jong)volwassenen, teams of organisaties. Ik pluk iedere dag nog de vruchten van mijn studie Theologie.'


lees verder ...
Sanne Werkman
werkzaam als Geestelijk Verzorger / Kerkelijk werker
Mijn eigen zingeving probeer ik niet uit het oog te verliezen

Meteen na mijn master Geestelijke Verzorging kreeg ik de kans om in een verpleeghuis te werken. Er volgde meer werk dankzij het netwerk dat ik tijdens mijn studie heb opgebouwd door commissies, mijn stage en student-assistentschap.

Ik werk nu één dag per week als geestelijk verzorger in Emmen, deels in een verpleeghuis met mensen met dementie, en deels in een verzorgingstehuis...
Tijdens mijn studie heb ik leren vergaderen, organiseren en nieuwe dingen opzetten. Dit blijkt nu erg nuttig in mijn werk als kerkelijk werker en geestelijk verzorger.Mijn eigen zingeving probeer ik niet uit het oog te verliezen. Ik ben dan ook erg blij met de mentoren die het werk mij biedt.


lees verder ...
Prof. Geurt Henk van Kooten
Waarom bekeerde een heidense Griek zich tot het christendom?

Binnen de studie Theologie geef ik het vak Nieuwe Testament. Dit vak maakt je bekend met de fascinerende opkomst van het vroege Christendom in het Romeinse rijk, het begin van de grootste wereldreligie van onze tijd.

Je leert hoe het christendom zich ontwikkelde uit het Jodendom en de interesse wekte van heidense Grieken en Romeinen. Volgens schattingen bekeerde 10% van de antieke wereld zich reeds vóór de eerste christelijke keizer, Constantijn, tot het christendom...
De fascinerende vraag die mij beheerst is waarom een heidense Griek in bijvoorbeeld Efeze, Korinthe of Athene overging tot het christendom. Autoriteitsargumenten kunnen hierbij nog geen rol gespeeld hebben, aangezien de kerk pas aan het einde van de vierde eeuw de officiële staatsreligie werd. Wat trok mensen aan in het christendom in de eerste drie eeuwen van het Romeinse keizerrijk?


lees verder ...
Prof. Henk de Roest - PThU
Scherpzinnig christelijk-geloof-in-de-praktijk

Samen met prof. Walton geef ik in het eerste jaar het prachtig vak Praktische Theologie. We doen samen onderzoek naar vier verschillende praktijken in de kerk en de zorg: 'geloof en spiritualiteit van kinderen', 'justitiepastoraat', 'macht in pastorale gesprekken' en ten slotte, 'preken over hoop'.

...
drie nieuwe vormen van kerkdiensten analyseren: Evensong, Psalmenvesper, Cantatedienst.
Je leert in deze vakken om goed waar te nemen, en dat is de allereerste vaardigheid van een goede theologische onderzoeker. Daarna leer je om je waarnemingen te interpreteren, met behulp van theologische begrippen en sociaal-wetenschappelijke theorieën. 
Studenten hoop ik mee te geven, dat ze ontdekken dat ze scherpzinnig christelijk-geloof-in-de-praktijk kunnen waarnemen en daarover zowel kunnen theologiseren als kunnen analyseren.
Ik vind het vak Praktische Theologie fantastisch om te geven, omdat het boeiend is om samen met de naar schatting 3000 lokale kerken in Nederland onderzoek te doen en om theologiestudenten het vertrouwen te geven dat ze in een wijk- of dorpsgemeente of in de geestelijke verzorging als predikant bezielend leiding kunnen geven. 


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Rijksuniversiteit
Theologie
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.5/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/5 Radboud Universiteit
Theologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
3/5 Theologische Universitei
Theologie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
4/5 Theologische Universitei
Theologie
gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
5/5 Tilburg University
Theologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.4/5 studenttevredenheid
20 eerstejaars
50% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.54.4
inhoud4.14.0
docenten4.44.3
studiefaciliteiten3.93.7
studielast3.63.4
studiebegeleiding4.13.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 20 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.5 4.3
aantal eerstejaars 20 14
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar 38%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je bacheloropleiding verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt, als je nog een masteropleiding doet. Dit kan aan dezelfde faculteit, elders aan de RUG of aan een andere universiteit.
Wil je het onderwijs in, dan kun je bij aan de faculteit ook een Educatieve Master doen. Als je verder wilt met onderzoek doen, kun je hier ook terecht bij de Research Master Theology & Religious Studies. Als je als Geestelijk Verzorger aan de slag wilt, volg je de masteropleiding Geestelijke Verzorging.
Daarnaast kun je hier de volgende masteropleidingen volgen:
 • Religion, Conflict and Globalization: De rol van religie in wereldwijde conflictsituaties en de impact van globalisering op religie.
 • Religion and Cultural Heritage: specialisatie in materieel en inmaterieel erfgoed. Dit kan gaan van kerken tot popmuziek en van begrafenisrituelen tot religieuze symbolen in bijvoorbeeld Game of Thrones.
 • Religion and Pluralism, Ancient & Modern: over de relaties tussen Joden, Christenen en Moslims in de oudheid en hoe deze relaties onze moderne samenleving hebben gevormd.

De opleiding tot predikant of protestants Geestelijk Verzorger, kun je aan de PThU in Groningen volgen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als je na je bacheloropleiding een vervolgmaster afrondt, vergroot je je kans op de arbeidsmarkt. Kies je voor een masterprogramma aan onze faculteit, dan loop je stage bij een organisatie, instituut of bedrijf dat zich bezighoudt met religie en cultuur. De meeste van onze afgestudeerden stromen na het behalen van hun masterdiploma uit in zes duidelijke beroepsprofielen:
 • Zorg
 • Beleid & management
 • Onderwijs
 • Wetenschap
 • Kerk
 • Media
Daarnaast werken opvallend veel van onze afgestudeerden als zelfstandig ondernemer in één van deze sectoren. Hieronder zie je welke banen onze alumni hebben.
 • Zorg: geestelijk verzorger bij een zorginstelling, zelfstandig therapeut.
 • Beleid & management: beleidsmedewerker /adviseur bij een overheidsinstelling, culturele instelling of politieke partij, medewerker/adviseur van hulporganisaties, ambassademedewerker, veiligheidsadviseur strijdkrachten etc.
 • Onderwijs: docent godsdienst/levensbeschouwing, educatief medewerker.
 • Wetenschap: onderzoeker aan een universiteit of onderzoeksinstelling.
 • Kerk: predikant of kerkelijk werker.
 • Media: journalist, redacteur
 • Zelfstandig Ondernemer: hoofdzakelijk in bovenstaande sectoren.


huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
Tilburg UniversityChristianity and Society (Master Theologie & Religiewetenschappen) part-timegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in godsdienst en levensbeschouwing full-time,part-time,dual educational+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitGeestelijke verzorging part-time+ 30 EC pre-master
RijksuniversiteitGeschiedenis Vandaag+ 30 EC pre-master
UtrechtHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligie en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiestudiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion, Conflict and Globalization+ motivatiebrief
RijksuniversiteitReligion, Health and Wellbeing+ motivatiebrief
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTheologiegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBuilding Interreligious Relations+ aanv. eisen
Amsterdam VUExploring a Disciplinegeen aanvullende eisen
Amsterdam VULeadership+ motivatiebrief
Amsterdam VUPeace, Trauma and Religion+ motivatiebrief
Amsterdam VUPredikantsopleidinggeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSpiritual Care+ aanv. eisen
Universiteit LeidenTheology and Religious Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
UvHZorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • docent godsdienst en levensbeschouwing
bron: StudieData

Contact

Studentvoorlichters

Deze Theologiestudenten vertellen je graag hoe het is om bij ons Theologie te studeren.

Kees van den Ende

studieadviseur

Drs. Thea de Boer

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite