Leraar Basisonderwijs

Avans Hogeschool

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Tijdens de flexibele deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs – ook wel Pabo genoemd – doe je pedagogische en didactische praktijkkennis op. Je hebt veel vrijheid en er is ruimte voor creativiteit.

open_in_newwebsite

locatieBreda
diplomaB Ed
typeeducational, 240 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code34808
Je wilt met kinderen werken, maar daarvoor heb je pedagogische of didactische vaardigheden nodig. Daarom volg je de deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs waarin je aan je beroepsvaardigheden werkt. Tijdens de Pabo-opleiding ontwikkel je je tot een professionele leerkracht met een eigen stijl van lesgeven.

Je doet tijdens de opleiding tot leraar kennis en ervaring op om bij een basisschool voor de klas te staan. Je ontwikkelt je in het geven en voorbereiden van lessen en je leert om het onderwijs te evalueren en te verbeteren. Ook krijg je inzicht in je professionele identiteit. Je toont je vaardigheden aan in schriftelijke en mondelinge toetsen, verslagen, presentaties, stagebeoordelingen, je portfolio en in assessments.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
de studiekeuzecheck

Waarom aan de Avans?

De deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs is kleinschalig. Je krijgt veel aandacht en de contacten zijn persoonlijk. Een goede begeleiding in de vorm van coaching staat dan ook voorop. En ook mag je van Avans verwachten dat zij een stageplek regelt. Je kunt gebruik maken van het Labyrint, een werkplek voor digitale innovatie waar je experimenteert met nieuwe digitale ontwikkelingen zoals drones, bee-bots en Prowise digitale borden.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Module A: Kind in beeld

Je werkt aan een kindprofiel en gaat kennis ontwikkelen over verschillende observatie-instrumenten door deze in de praktijk van de basisschool toe te passen.

Je gaat de ontwikkeling van een basisschoolkind in deze module in beeld brengen. Je sluit hiervoor aan bij zo veel mogelijk echte onderwijssituaties. Door middel van observeren en vragen stellen kom je erachter hoe het niveau is van de leerlingen, de werkhouding en ontdek je hoe ze problemen oplossen. De leefwereld betref je bij deze gesprekken en activiteiten. Ook krijg je theorie over de ontwikkeling van kinderen.

Module B: Media en didactiek

Je ontwerpt met didactische principes onderwijs en draagt zo bij aan een contextrijke leeromgeving. Je werkt met beeldmateriaal en media. Je gaat op zoek naar jouw identiteit en professionaliteit.

Deze module richt zich op de eerste stap naar het ontwerpen en ontwikkelen van het onderwijs dat gegeven wordt op de basisschool. Centraal hierin staat uit welke elementen lesontwerpen bestaan, zoals het omschrijven van de beginsituatie, het formuleren van doelen en de omschrijving van activiteiten die leerlingen uitvoeren.

Module C: Ontwerp vakdomein taal

Je gaat passende onderwijsactiviteiten ontwerpen waarbij de vakgebieden Taal en OJW centraal staan. Daarnaast ga je aan de slag met de identiteitsontwikkeling en welke rol jij daarbij speelt.

In deze module leer je stap voor stap hoe je met behulp van een lesvoorbereidingsformulier een les gaat voorbereiden vanuit de vakgebieden Taal én wereldoriëntatie (OJW) met behulp van het didactisch routemodel. Je leert zo de keuzes die je maakt te onderbouwen. Je ontdekt hoe jouw opvattingen een rol spelen in het ontwerp en uitvoering van de les.

Module D: Lesgeven en begeleiden

De lesactiviteiten die je ontworpen hebt ga je in de praktijk brengen tijdens je stage. Je richt je op de vakken muziek, Nederlands, drama en de lesovergang.

Je gaat ontworpen lesactiviteiten uitvoeren waarbij leerkrachthandelen centraal staat. Je richt je op de vakken muziek, Nederlands en drama. Behalve de inhoud en didactiek van de drie vakken is ook aandacht voor klassenmanagement en pedagogisch handelen. Daarnaast organiseer je en leid je ook een lesovergang. Je gaat hiermee in je stage aan de slag.

Module E: Spel en het jongere kind

Je gaat ontwikkelingsgericht, betekenisvol, thematisch onderwijs ontwerpen voor het jongere kind, zodat hun ontwikkeling gestimuleerd wordt. Hierbij is spel het uitgangspunt.

In deze module ga je aan de slag met het ontwerpen van onderwijs voor het jongere kind. Dit zijn kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar. Het ontwerp wordt voor zover mogelijk uitgevoerd in de onderwijspraktijk, waarbij jouw pedagogisch en didactisch handelen centraal staan.

Module F: Omgaan met verschillen gericht op gedrag

Via jouw opgebouwde e-Portfolio laat je zien hoe je gewerkt hebt aan je eigen leerpunt met betrekking tot de groepsdynamiek en het gedragen van leerlingen in jouw klas.

In deze module leert je gedragsverschillen tussen leerlingen te signaleren en analyseren binnen verschillende vakgebieden. Je brengt aan de hand van de verzamelde gegevens de specifieke begeleidingsbehoefte van een (groep) leerling(en) met betrekking tot gedrag in beeld. Zo weet je hoe wat er nodig is om een bepaald gedragsdoel te behalen.

Module G: Omgaan met verschillen gericht op vakdidactiek en vakinhoud

Je signaleert leerbehoeften voor taal en rekenen bij de leerlingen (oudere kind) en gaat aan de slag met oplossingen voor onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen.

Je kijkt naar de beginsituatie van je stagegroep voor wat betreft taal en rekenen aan de hand van diverse informatie die voor handen is. Je selecteert een groep leerlingen met een vergelijkbaar signaal en voert diagnostische gesprekjes met deze leerlingen. Vervolgens breng je op basis van alle informatie de onderwijsbehoeften van deze groep in kaart. Voor deze groep ga je oplossingen voor de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften ontwerpen en voer je deze ook daadwerkelijk uit.

Module H: Onderzoekend leren van het oudere kind

Je werkt aan activerend onderwijs voor het oudere kind. Belangrijk is de verantwoording ten aanzien van de leerinhoud, mate van zelfsturing, groepsvormen en evaluatie leeropbrengsten.

Je leert over algemeen onderwijskundige inhouden die passen bij het “activerend” onderwijs. De nadruk zal hierbij liggen op de zelfsturing en het samenwerken in het onderwijs aan het oudere kind. Je ontwerpt, voert uit, evalueert en reflecteert om vervolgens je onderwijs weer te verbeteren. Je doet dit voor OJW, rekenen en beeldend/kunst.

Keuzemodule: studeren in het buitenland

Hoofddoel van deze keuzemodule is het studeren aan een hogeschool/universiteit in het buitenland.

Je kiest een aanvullend vakkenpakket waarbij Engels de voertaal is. Je loopt alleen stage als dat onderdeel is van het programma in het buitenland. Op deze wijze werk je naast studie gerelateerde doelen aan interculturele competenties.

Keuzemodule: Teaching English Abroad/Buitenlandstage

Hoofddoel van deze keuzemodule is het onderwijzen van Engels aan buitenlandse basisschoolkinderen aan de hand van drama, muziek en kunst.

Het betreft een uitwisselingsprogramma waarbij sprake is van een multiculturele setting. Het leert je wat je zelf kunt doen om de Engelse kennis van basisschoolleerlingen te verbeteren. De keuzemodule start met een theoretisch-didactische voorbereiding van 8 weken. Na deze 8 weken start een buitenlandstage van 12 weken.

Keuzemodule: Hoogbegaafdheid

Het doel van deze keuzemodule is het leren van kennis, inzicht en vaardigheden om het onderwijs aan kinderen die begaafd of hoogbegaafd zijn te optimaliseren.

Het komt voor dat deze kinderen zich niet volledig kunnen ontwikkelen binnen het huidige onderwijs. Deze keuzemodule sluit aan op recente onderwijsontwikkelingen. Je wordt begeleid door interne en externe deskundigen. Je verwerkt de aangeboden theorie in een praktijkonderzoek op het gebied van hoogbegaafdheid dat je gaat uitvoeren op de basisschool.

Keuzemodule: Gedragsspecialist

Zowel op een basisschool als in het speciaal onderwijs lopen er kinderen rond met (ernstige) gedragsproblemen. Zij hebben andere aandacht nodig.

Het onderwijs vraagt steeds vaker om leerkrachten met specifiek deskundigheid op het gebied van begeleiding van deze kinderen. Om je hierop voor te bereiden kun je deze minor volgen. Je gaat je professionele pedagogisch handelen in de praktijk verbeteren. Na het volgen van deze keuzemodule kan je solliciteren om deel te nemen aan de TOPClassGedragsspecialist.

Keuzemodule: Bewegingsonderwijs

Tijdens de keuzemodule bewegingsonderwijs leer je wat het inhoud om goed bewegingsonderwijs te geven.

Hoe kies je de juiste activiteiten? Hoe zet je de activiteiten klaar? Welke leerhulp kun je geven aan kinderen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen op zijn eigen niveau kan bewegen en spelen? De antwoorden op deze en nog veel meer vragen ga je vinden tijdens de lessen op Avans en tijdens het werkplekleren. Tijdens de lessen besteden we aandacht aan vaktheorie en kom je zelf natuurlijk ook in actie.

Kennisbasis: Taal

De kennisbasis Nederlandse taal omvat het begrippenkader dat aan de basis staat van de didactiek van het vak taal op de basisschool.

Kennisbasis: Rekenen-wiskunde

Zet je kennis rekenen-wiskunde als startbekwame leerkracht in bij het realiseren van reken-wiskundeonderwijs op de basisschool.

Het geheel aan reken-wiskundige kennis, vaardigheden en inzichten van een (startbekwame) leerkracht wordt aangeduid met het begrip professionele gecijferdheid.

  • Het zelf beschikken over voldoende rekenvaardigheid en gecijferdheid.
  • Rekenen-wiskunde betekenis kunnen geven voor kinderen.
  • Oplossingsprocessen en niveauverhoging bij kinderen kunnen realiseren.
  • Wiskundig denken van kinderen kunnen bevorderen. Bij deze competentie gaat het om de samenhang tussen mathematiseren en didactiseren.

Module IJ: Profilering

Je gaat vanuit jouw levensbeschouwelijke visie werken aan identiteit in combinatie met kunst waar beeldend vormen, drama en muziek samenkomen. Daarnaast kies je voor profiel Muziek of Geschiedenis.

Je ontwikkelt op basis van je levensbeschouwlijke visie een interdisciplinair groeps-kunstwerk. Dit wordt gebruikt als autonoom kunstwerk om een klassengesprek te houden middels Visual Thinking Strategie en daaraan gekoppeld een levensbeschouwelijk gesprek. Vanuit hier destilleert je een levensbeschouwelijk thema wat gebruikt wordt voor het ontwikkelen en uitvoeren van een vakgeïntegreerd creatief leerarrangement op leerlingniveau. Daarnaast kies je voor Muziek of Geschiedenis.

Module IJ: Burgerschapsvorming

Je levert op het gebied van burgerschap binnen teamverband een zichtbare innovatieve bijdrage. Je richt je op de bouwstenen van burgerschapontwikkeling in relatie tot de SDG doelen.

Jouw innovatieve bijdrage richt zich op burgerschapsvorming van leerlingen in relatie tot de “sustainable development goals (SDG)”. Je toont aan hoe je een verandering teweeg kan brengen in de context van je school en haar leefomgeving. Je gaat aan de slag met je maatschappelijke opdracht die geldt voor het onderwijs. Je laat zien, dat je dingen wilt weten, nieuwsgierig bent, een open houding hebt en bereid bent tot perspectiefwisseling. Je bent hiervoor continu in dialoog met je omgeving.

Module K: Onderwijs op maat

Op basis van een groepsoverzicht en de schoolvisie ontwerp je een passend aanbod voor taal, rekenen en schrijven. Je verantwoordt jouw onderwijsaanpak en reflecteert op het doorlopen van het cyclus.

In deze module ga je aan de slag met het ontwerpen en uitvoeren van een passend onderwijsaanbod voor jouw stageklas. Je bent in staat om voor een langdurige periode op basis van een groepsoverzicht een passend en beredeneerd aanbod te maken voor de vakken Taal en Rekenen. Dit aanbod voert je uit en evalueer je om vervolgens je aanbod weer aan te passen. Je speelt hierbij in op de pedagogische en cognitieve verschillen tussen kinderen.

Module L: Pedagogisch- en didactisch verbeterplan in de klassensituatie

Je verricht onderzoek en kijkt hierbij naar de speciale ondersteuningsbehoeften bij ontwikkelings-en/of gedragsproblemen en/of -stoornis van een leerling, groepje leerlingen of de gehele groep.

Je doet in deze module onderzoek naar en stel een plan van aanpak op voor de speciale ondersteuningsbehoeften ten aanzien van een ontwikkelings-en/of gedragsprobleem en/of -stoornis voor een leerling, groepje leerlingen of de gehele groep, en voert deze uit zodanig dat hij zijn pedagogische handelingsmogelijkheden vergroot. Je voert dit onderzoek zelfstandig uit in samenwerking met collega's en externen en je zorgt voor het delen van de resultaten van jouw onderzoek.

Module MN: Lio-werkplekleren

Tijdens je lio (Leraar in opleiding) sta je zeker 10 weken zelf voor de klas. Je zorgt voor een prettige leer- en werkklimaat en breng je jouw professionele identiteit als leerkracht in kaart.

Tijdens de lio werkt je aan een portfolio over de ontwikkeling van de professionele identiteit, lesgeven en begeleiden. Je hebt daarnaast een criteriumgericht interviews. Beiden worden gebruikt om tot een eindoordeel te komen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
Ieder studiejaar van de deeltijdopleiding Pabo bestaat uit 4 modules met een centraal thema. In jaar 1 leer je hoe je de ontwikkeling van kinderen in beeld brengt, hoe je passende onderwijsactiviteiten ontwerpt en hoe je lesgeeft. In jaar 2 verdiep je je in het onderwijs aan het jonge en oude kind en leer je hoe je omgaat met verschillen in de klas. In jaar 3 en 4 volg je een minor en verdere modules om je te ontwikkelen tot startbekwame leerkracht. Stages zijn geïntegreerd in de opleiding.
Let op: i.v.m. de continue ontwikkeling van het onderwijs kunnen er mogelijk veranderingen in modules plaatsvinden.

studielast
Je hebt in jaar 1 les op donderdagmiddag van 12.30-17.00 uur, in jaar 2 en 4 op donderdagavond van 17.30-22.00 uur en in jaar 3 op dinsdagavond van 17.30-22.00 uur. Daarnaast leer je blended, oftewel niet plaats- en tijdgebonden. Als je gaat versnellen kan dit betekenen dat je naast de donderdagmiddag ook de donderdagavond les hebt.
Verder loop je op maandag of dinsdag in het eerste jaar 8 uur per week stage in het basisonderwijs. Als je wilt versnellen, raden we je aan extra stage te lopen. Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Reken voor zelfstudie op 15 tot 20 uur per week bij het reguliere traject van 4 jaar. Bij versnelling moet je rekening houden met meer uren.

bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 24 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 juli 2024
wettelijk tarief : € 2150 (€1075 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 6456

1 september 2025

aanmelding deadline : 1 juli 2025
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
havo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/24 Avans
Leraar Basisonderwijs
€ 326 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/24
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/24 Driestar Hogeschool
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/24 Fontys
Leraar Basisonderwijs Sittard
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/24 Fontys
Leraar Basisonderwijs
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/24 Fontys
Leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/24 Fontys
Leraar Basisonderwijs
€ 280 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/24 HAN
Leraar Basisonderwijs (Pabo)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/24 HHS
PABO (Opleiding tot Leraar Basisonderwijs)
€ 326 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/24 Hogeschool Leiden
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/24 HR
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
€ 342 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/24 HU
Leraar Basisonderwijs pabo (Amersfoort of Utrecht)
€ 336 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/24 HvA
Pabo HvA
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/24 Inholland
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/24 IPABO
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
16/24 Iselinge Hogeschool
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
17/24 de Kempel
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
18/24 Katholieke PABO
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
19/24 LOI
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
20/24 Marnix Academie
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
21/24 NCOI
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/24 Thomas More
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
23/24 Hogeschool VIAA
Opleiding tot leraar Basisonderwijs
€ 307 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
24/24 Windesheim
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als je klaar bent met je opleiding ben je leraar basisonderwijs. Op dit moment is er in het onderwijs een tekort aan leerkrachten. Voor de komende jaren is de voorspelling dat deze tekorten alleen nog maar verder oplopen. De kans is dus groot dat je na het afronden van de deeltijdopleiding hbo Pabo direct aan de slag kunt. Dit zien wij ook terug in de cijfers van onze alumni. Wij zorgen ervoor dat je tijdens de opleiding voldoende bagage meekrijgt om met vertrouwen voor de klas te staan.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-time+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ 60 EC pre-master
NHL StendenMaster Educational Leadership part-time educationalgeen aanvullende eisen
NHL StendenMaster Kunsteducatie part-time educationalgeen aanvullende eisen
NHL StendenMaster Learning & Innovation part-time educationalgeen aanvullende eisen
NHL StendenMaster Learning & Innovation (Speciaal traject International teacher Education) part-time educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDocent en Expert+ 60 EC pre-master
RUGOnderwijsinnovatie+ aanv. eisen
RUGOnderwijswetenschappen part-time+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen part-timegeen aanvullende eisen
HANOntwerpen van Eigentijds Leren part-time educational+ werkervaring
HANPedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Amsterdam VUToegepaste Taalwetenschap+ 30 EC pre-master
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteit part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

leraar basisonderwijs
bron: StudieData

Contact

Student Support
E: studentsupport@avans.nl
T: 088-5257550
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite