faculteit Geesteswetenschappen

De faculteit steunt op vier pijlers: departementen, Schools, onderzoekinstituten en bedrijfsvoering.

Faculteitsbestuur
Aan het hoofd van de faculteit staat het faculteitsbestuur, bestaande uit een decaan, twee vice-decanen, een faculteitsdirecteur en een studentassesor. De decaan wordt benoemd door het college van bestuur van de Universiteit Utrecht.
Faculteitsraad

Het medezeggenschapsorgaan van de faculteit wordt gevormd door een faculteitsraad van twaalf studentleden en twaalf personeelsleden. De raad heeft een onafhankelijk voorzitter.

studentaantallen

man: 133 vrouw: 175

Contact

E :studiepuntgwuithof@phil.uu.nl
T : (030) 253 18
W :

bezoekadres

faculteit Geesteswetenschappen
Heidelberglaan 6
3584 CS Utrecht

postadres

faculteit Geesteswetenschappen