Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De opleiding combineert culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Je leert over culturele diversiteit en sociale ongelijkheid in een wereld van beweging en verandering.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50035
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Hoe voelen mensen met verschillende achtergronden zich thuis in onze multiculturele samenleving? Hoe zit het met de groeiende ongelijkheid in de wereld? Zijn globalisering en klimaatverandering daarop van invloed? Hoe verhouden mensen zich wereldwijd tot elkaar en tot de natuur? Welke vormen van solidariteit en conflict komen daarbij kijken? De opleiding daagt je uit om over dit soort vragen na te denken. Je kijkt over je grenzen heen, letterlijk en figuurlijk. Je leert mensen met andere culturele achtergronden begrijpen vanuit hun eigen perspectief. Dat leert je ook om anders naar jezelf en je eigen samenleving te kijken. De studie is multidisciplinair: je bekijkt onderwerpen vanuit de antropologie en de ontwikkelingssociologie. Je ontwikkelt een brede kijk door vraagstukken te bestuderen op verschillende niveaus - het individu, de gemeenschap, de staat, en de wereld - en die niveaus met elkaar te verbinden. Je krijgt actuele thema's aangereikt, zoals migratie, burgerschap, klimaatverandering, en schuldenproblematiek . Hierbinnen maak je steeds meer je eigen keuzes. Naast het theorie- en themaonderwijs, leer je het vak uitoefenen in het methodenonderwijs en de veldwerkpraktijk.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2017 : 1e plaats
Unieke kenmerken van de opleiding in Nijmegen zijn het interdisciplinaire karakter; de duidelijke onderwijsstructuur in leerlijnen (theorie, thema, methoden, academische vaardigheden en leerproject); de individuele onderzoeksprojecten, ook in het buitenland en begeleid door een docent; de onderzoeksstage; en een unieke track die voorbereidt op werk in de internationale samenwerking. Bovendien krijgen studenten door kleinschalig onderwijs veel persoonlijke begeleiding.
Unieke kenmerken van de opleiding in Nijmegen zijn 1) het interdisciplinaire karakter. Je ontwikkelt een brede oriëntatie op actuele maatschappelijke vraagstukken die je vanuit verschillende theorieën en met een mix van methoden (kwantitatief en kwalitatief, offline en online) bestudeert; 2) de duidelijke onderwijsstructuur in leerlijnen (theorie, thema, methoden, academische vaardigheden, leerproject. De leerlijnen vullen elkaar aan en worden geïntegreerd in de leerprojecten op het einde van elk bachelorjaar. Het onderzoek binnen een leerproject ontwikkelt zich van surveys en observaties in het eerste jaar, naar online onderzoek en kwalitatief veldonderzoek met interviews in het tweede jaar, naar een geheel zelfstandig mixed-methods veldonderzoek in het derde jaar (in Nederland of samen met een groep medestudenten in het buitenland); 3) in de minorruimte kun je een onderzoeksstage doen bij een organisatie, cultuurinstelling, gemeente, of bedrijf; 4) je kunt kiezen voor een unieke track die voorbereidt op de postacademische AMID opleiding en werk in de internationale samenwerking; en 5) door het kleinschalige onderwijs krijg je als student veel persoonlijke begeleiding.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Elk jaarprogramma in de bacheloropleiding bestaat uit vier onderdelen (leerlijnen): theoretische vorming, thematische verdieping, methodische vakkennis en training in onderzoeksvaardigheden (helder schrijven, kritisch lezen, analyseren van onderzoeksbevindingen). Deze komen aan het einde van elk Bachelorjaar samen in het Leerproject: je eigen onderzoek waarin je alle kennis samenbrengt en oefent.
Binnen een leerlijn volgen de vakken over de Bacheloropleiding heen een cumulatief traject; binnen elk Bachelorjaar vullen de vakken uit de verschillende leerlijnen elkaar aan. De Bacheloropleiding begint met de basis thema's en de grote denkers binnen de discipline en eindigt met een accent op de maatschappelijke en wetenschappelijke actualiteit. Het aantal contacturen in de bacheloropleiding is conform universitaire richtlijnen minimaal 15 uur per week. Het cursusaanbod bestaat uit een mix van hoorcolleges, werkcolleges en practica.
Als kleinschalige opleiding wordt hoog ingezet op interactieve werkvormen, met opdrachten waarop individuele feedback wordt gegeven. Met name in de vaardighedencursussen en de leerprojecten wordt gewerkt in kleinschalige werkgroepen. Dit omdat je het meeste leert door te oefenen, en jezelf het beste kunt verbeteren door feedback te ontvangen én te geven.

1e jaar In het eerste jaar oriënteer je je op de belangrijkste thema's in het vakgebied: culturele diversiteit en ongelijkheid. Naast de algemene inleidingen in Culturele Antropologie & Ontwikkelingsstudies volg je themavakken over verwantschap in de multiculturele samenleving en het ontstaan van nieuwe markten, bijvoorbeeld op het terrein van de milieuvervuiling. Je maakt kennis met verschillende regio's (zoals Afrika, Azië & Latijns Amerika) en voert dicht bij huis en groepsgewijs een leerproject uit.
periode
1234
Academische vaardigheden I
3 EC
Inleiding Sociologie
6 EC
Introduction CAOS I
6 EC
Inleiding CAOS II
3 EC
Methoden van onderzoek
6 EC
Politiek van verwantschap
6 EC
Academische vaardigheden II
3 EC
Culturele diversiteit en ongelijkheid
6 EC
Markten in ontwikkeling
6 EC
Leerproject 1
6 EC
Regionale specialisaties en theorievorming
6 EC
Statistiek 1
3 EC
Werkveldstage
2e jaar In het tweede jaar maak je kennis met originele teksten van belangrijke denkers op het gebied van Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies en bestudeer je theorieën over gender op het gebied van culturele diversiteit en ongelijkheid. In het themaonderwijs verdiep je je in de relatie tussen mensen en hun natuurlijke omgeving en in economische relaties die gebaseerd zijn op giften, schulden en wederkerigheid. In het kader van deze thema's doe je ook een onderzoek.
periode
1234
Grote denkers en sleutelbegrippen
6 EC
Statistiek 2
3 EC
Materialiteit, identiteit en natuur keuzevak
6 EC
Gender, macht en grenzen
6 EC
Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek
6 EC
Literature review
3 EC
Wetenschapsfilosofie CAOS
6 EC
Leerproject 2: onderzoeks-strategieën
9 EC
Giften, schuld en wederkerigheid keuzevak
6 EC
Arbeidsmarkt oriëntatie
3 EC
Gender and diversity: Policies and practices
6 EC
3e jaar In het eerste semester volg je minorvakken op een universiteit naar keuze. Ook kun je een onderzoeksstage in Nederland lopen. Het tweede semester staat in het teken van je afstudeertraject. Je specialiseert je in een actueel maatschappelijk en wetenschappelijk thema. Daarbinnen kies je je eigen afstudeeronderwerp. Hierover doe je individueel veldonderzoek (in Nederland of op aangewezen locatie in het buitenland) en schrijf je een scriptie waarin je theorie en verzamelde data aan elkaar verbindt.
periode
1234
Hedendaagse debatten
6 EC
Minor (24 EC) of Werkveldstage (18 EC) en minorvak (6 EC)
24 EC
Leerproject 3
12 EC
Methoden van veldonderzoek
6 EC
Bachelorscriptie afstuderen
12 EC

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, practicum, project, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
Het cursusaanbod bestaat uit een mix van hoorcolleges, werkcolleges en practica (interview- en observatietrainingen, methodenoefeningen, schrijfseminars, leerprojecten). Als kleinschalige opleiding wordt hoog ingezet op interactieve werkvormen waarin je kritisch leert lezen, helder presenteren en/of overtuigend debatteren. Ook werk je aan opdrachten waarop je docent individuele feedback geeft.
Met name in de vaardighedencursussen en de leerprojecten wordt gewerkt in kleinschalige werkgroepen. Dit omdat de opleiding veel belang hecht aan samenwerken. We creëren in ons onderwijs een veilige en constructieve leergemeenschap waarin je feedback leert geven en ontvangen. Naast het onderwijs op de campus werk je veel thuis aan je opdrachten, of op daarvoor ingerichte werkplekken op de campus.

bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


Na 6 maanden ontvang je een voorlopig (niet-bindend) studieadvies, wat signaleert of je qua studievoortgang op koers ligt. Dit tussentijdse advies kan aanleiding vormen om met studieadviseur of mentor in gesprek te gaan over extra ondersteuning bij je studie. Het definitieve advies wordt vastgesteld door de BSA-commissie, die eventuele bijzondere omstandigheden in haar beslissing kan meewegen. Je kunt een hoorzitting aanvragen indien je het niet eens bent met het advies.
doelstelling
Je leert relevante, wetenschappelijke vragen te formuleren over complexe maatschappelijke problemen en deze te onderzoeken en analyseren. Je kunt verschillende standpunten onderscheiden en tegen elkaar afwegen, om vervolgens een kritisch onderbouwd standpunt in te nemen. Je reflecteert hierbij op de invloed van je eigen culturele referentiekader, en dat van anderen. Je kunt helder rapporteren over je onderzoek en weet de resultaten te vertalen naar (beleids-)advies of vervolgonderzoek.

Je weet voor elk probleem de juiste methoden van dataverzameling en analysetechnieken te selecteren. Je leert ook hoe je een complex probleem voor anderen inzichtelijk maakt. De opleiding zet derhalve zwaar in op schrijfvaardigheden, die in alle jaren van de bacheloropleiding intensief zijn geoefend en met een bachelorscriptie worden bekroond. Ook leer je je onderzoeksresultaten vertalen naar (beleids-)advies of vervolgonderzoek. Omdat je eigen 'stem' nadrukkelijk doorklinkt in de dataverzameling, de analyse en de verslaggeving, leer je kritisch te reflecteren op je eigen subjectiviteit en positie. Het volgen van regels rondom wetenschappelijke integriteit en ethiek, en het zorgvuldig documenteren van de gevolgde werkwijze en de onderzoeksgegevens, is dan ook een elementair onderdeel van de opleiding.studeren in het buitenland
De opleiding besteedt veel aandacht aan Internationalisering. Je kunt in het eerste semester van het derde studiejaar een half jaar aan een buitenlandse universiteit studeren, zowel in Europa (bv Finland, Italië, Noorwegen, Portugal, Slovenië, en Spanje) als buiten Europa (bv Ghana, Kenia en Mexico). Daarnaast kun je in het tweede semester van het derde bachelorjaar onderzoekservaring opdoen in het buitenland. De precieze locatie in het buitenland wordt door de opleiding bepaald.
De opleiding besteedt veel aandacht aan Internationalisering. Je kunt in het eerste semester van het derde studiejaar een half jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. Je kunt (voor 30 EC) vakken kiezen ter verdieping of verbreding van je studie en het is mogelijk om ter plekke een taalcursus te volgen. Voorbeelden van landen waar de opleiding een uitwisselingscontract mee heeft, zijn: Finland, Italië, Noorwegen, Portugal, Slovenië, Spanje, maar ook Ghana, Kenia en Mexico. In het tweede jaar word je begeleid bij het maken van deze keuzes en krijg je advies. Samen bekijken we waar je interesses liggen, wat je wil leren en waarom, zodat het een toegevoegde waarde heeft voor jouw opleiding, persoonlijke ontwikkeling of toekomstige werkveld. Daarnaast kun je in het tweede semester van het derde bachelorjaar onderzoek doen in het buitenland. De opleiding bepaalt de precieze locatie. Een studie en/of onderzoekservaring in het buitenland is niet alleen goed voor je talenkennis, het verbreedt je blik en stelt je in staat alle opgedane kennis uit de Bacheloropleiding in praktijk te brengen. Afgestudeerden met buitenlandervaring hebben ook betere kansen op de arbeidsmarkt.

honours-/excellence program Radboud honours academy

In het honoursprogramma maatschappijwetenschappen voer je individueel onderzoek uit naar aanleiding van een actuele onderzoeksvraag. De onderzoeken sluiten aan bij lopend onderzoek.

Je kunt zelf kiezen in welk vakgebied je je wilt verdiepen. Het programma duurt twee jaar. In het eerste jaar volg je inhoudelijke en methodische cursussen waarmee je toewerkt naar een uitgewerkt onderzoeksplan. In het tweede jaar voer je het onderzoek uit en rapporteer je over de resultaten. Je krijgt intensieve begeleiding door een ervaren onderzoeker. In het programma wordt een meester-gezel-verhouding tot stand gebracht. Dit betekent dat je in onderling overleg met de docent grote vrijheid hebt bij de invulling van je onderzoek. In gezamenlijke bijeenkomsten met de begeleider en de andere honoursstudenten van het onderzoeksthema bediscussieer je elkaars werk. Ook een studiebezoek aan het buitenland is onderdeel van het programma. De sollicitatiedeadline is eind mei 2017.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pOok hebben toegang tot de opleiding bezitters van een hbo-propedeuse + wiskunde certificaat op vwo-eindexamenniveau. Wiskunde-C in de vernieuwe tweede fase (dat is gelijk aan Wiskunde A1 in de oude tweede fase) is voldoende. De opleiding adviseert echter Wiskunde A (in de vernieuwde tweede fase), aangezien dat beter voorbereidt op statistiek onderwijs in de opleiding.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

De stad

studievereniging

Umoja
studievereniging Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Radboud Universiteit
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
star Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/7 Universiteit Leiden
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
82 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/7 UU
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
43 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
4/7 Amsterdam UVA
Cultural Anthropology and Development Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/7 Amsterdam UVA
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
45 eerstejaars
82% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
6/7 Amsterdam VU
Cultural Anthropology and Development Sociology
star Keuzegids beste opleiding 2019
Keuzegids beste opleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
39 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/7 Amsterdam VU
Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
star Keuzegids beste opleiding 2019
Keuzegids beste opleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
39 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
70% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor vervolgen de meeste studenten hun studie met een masteropleiding. Het eenjarige Engelstalige masterprogramma Anthropology and Development Studies biedt de mogelijkheid voor een specialisatie en om daarbinnen zelfstandig empirisch veldwerk te doen. Ambieer je een carrière in de wetenschap, dan is de Research Master Social Cultural Science mogelijk interessant. Dit is een tweejarig interdisciplinair masterprogramma samen met Sociologie en Gender & Diversity.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie kun je meewerken om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Je kunt onder meer gaan werken bij de overheid, bij internationale (ontwikkelings)organisaties, culturele instellingen, maar ook in de journalistiek, het onderzoek of het onderwijs.
Oud studenten werken nu als:
 • Teamleader Stichting Vluchtelingenwerk
 • Leidinggevende Stichting Vluchtelingen in de Knel
 • Programmamanager Edukans
 • Onderzoeker SHELL Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Programmamedewerker United Nations China
 • Organisatieadviseur Interculturele Communicatie
 • Communication Officer HIVOS
 • Journalist bij Trouw
 • Promovendus aan de universiteit
 • Projectcoördinator Cross Your Borders
 • Relatiemanager Triodos Bank
 • Sustainability professional IKEA
 • Docent middelbare school (maatschappijleer, aardrijkskunde)


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitAnthropology and Development Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
Universiteit LeidenCultural Anthropology and Development Sociology+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
RUGDDM Religion and Pluralism + motivatiebrief
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
RUGGeestelijke verzorging+ aanv. eisen
Amsterdam VUGlobal Health (research) research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology+ basiskennis
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
RUGInternational Humanitarian Action (120 EC)geen aanvullende eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenFilm and Photographic Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMSc. International and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMSc. Management van de Publieke Sector+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMSc. Public Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMSc. Public Management and Leadership+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
RUGPopulation Studies+ basiskennis
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
RUGReligious Diversity in a Globalised World (EM) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VUSocial and Cultural Anthropologygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitSocial Cultural Science research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSociologie+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur, coördinator of beleidsmedewerker bij ontwikkelings- en welzijnsorganisaties

"Ik werk sinds januari 2010 bij de Social Microfinance Foundation. Deze is opgericht door twaalf internationale organisaties, waaronder Cordaid. We bemiddelen tussen organisaties die microkredieten verstrekken en consultants die hen daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld bij productontwikkeling of trainen van bestuur. Ik neem de aanvraag van een microfinancieringsorganisatie voor een consultant in behandeling, help hen bij het opstellen van de opdracht en benader consultants. Onze foundation richt zich vooral op sociaal georiëteerde verstekkers van microkrediet: NGO's die bezig zijn met armoedebestrijding en cliënten op maat kunnen helpen.

beleidsmedewerker, adviseur of onderzoeker bij de centrale overheid en decentrale overheid of non-profitorganisaties
beleidsvoorbereider of uitvoerder bij culturele instellingen

"Nadat ik in 2009 de master Anthropology of Mobility had afgerond, heb ik in verschillende, kortlopende projecten gewerkt. Ik ben begonnen als onderzoeksassistent in een onderzoek naar Sharia-recht in Nederland. Dit was een heel interessant onderzoek, omdat het thema in het hart van veel huidige politieke debatten staat. Na dit project ben ik naar Kirgizië gevlogen, alwaar ik gedurende een half jaar stage heb gelopen bij een lokale NGO. Ik was verantwoordelijk voor het schrijven van projectvoorstellen en ik heb er meegewerkt aan een onderzoek dat onder de auspiciën van de Wereldbank werd uitgevoerd. n februari 2011 ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Mijn onderzoek is op het gebied van rechtsantropologie. Het gaat over Turkse en Spaanse migranten die na hun pensionering naar hun land van herkomst terugkeren enerzijds en over Nederlandse gepensioneerden die naar Turkije of Spanje migreren anderzijds".

consultant of coach
docent maatschappijleer in het voortgezet of beroepsonderwijs
journalist
onderzoeker aan een universiteit of bij een ngo, vakbond, consultancy bureau of particuliere instelling

Bij Amnesty International begeleid en ondersteun ik lokale vrijwilligers. We organiseren allerlei acties om de zichtbaarheid van onze organisatie te vergroten en resultaten te bereiken. Ik denk mee over de inhoud van die acties. Ook zorg ik dat vrijwilligers getraind worden. Ik heb zeker voordeel bij wat ik tijdens mijn studie culturele antropologie en ontwikkelingssociologie heb geleerd. Want ik kan nu snel en makkelijk verbanden leggen. Daardoor begrijp ik het werkveld goed. Want Amnesty International richt zich niet alleen op politiek gevangenen. We komen ook op voor mensen die sociaal, cultureel of economisch onderdrukt worden."

bron: StudieData

Contact

Eefje Derix

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite