faculteit Diergeneeskunde

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. Dit betekent dat onze faculteit nationaal (en in toenemende mate internationaal) aanspreekpunt en expertisecentrum is voor alle diergeneeskundige aangelegenheden.

Dit betreft enerzijds de gezondheid en het welzijn van diverse diergroepen, en anderzijds de specifieke volksgezondheidaspecten zoals het voorkomen van zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) en het waarborgen van de voedselveiligheid. De faculteit is toonaangevend in Europa en behoort wereldwijd tot de top 5 van veterinaire instituten.

Onderwijs
De opleiding Diergeneeskunde wordt niet alleen door de Europese organisaties erkend, maar ook door de overkoepelende organen in de Verenigde Staten en Canada. Dat betekent dat dierenartsen afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht wereldwijd aan de slag kunnen.

Om in aanmerking te blijven komen voor de internationale accreditatie, wordt de kwaliteit van onze opleiding constant bewaakt, geëvalueerd en verbeterd op zowel inhoud als gebruikte onderwijsvormen en didactische onderbouwing. De faculteit Diergeneeskunde heeft zelfs een eigen leerstoel Kwaliteitszorg voor Diergeneeskundig Onderwijs waarbinnen wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar verschillende aspecten van onderwijs. Deze grote aandacht voor kwaliteit heeft er, in combinatie met het hoge niveau dat wordt gevraagd van studenten, toe geleid dat maar liefst 87% van de instromende studenten de opleiding ook succesvol afrondt.

Onderzoek
Binnen de faculteit Diergeneeskunde wordt fundamenteel en strategisch onderzoek gedaan op het gebied van gezondheid, ziekte en welzijn van dieren en van gerelateerde aspecten van volksgezondheid en milieu. Het onderzoek is georganiseerd in vijf thematische interdisciplinaire onderzoeksprogramma's. Doel hiervan is om wetenschappelijke innovatie op het grensvlak van disciplines te stimuleren en talentvolle wetenschappers een uitdagende onderzoeksomgeving te bieden. De thematische onderzoeksprogramma's zijn ingebed in de focusgebieden van onderzoek van de Universiteit Utrecht. Dit zijn interfacultaire multidisciplinaire onderzoeksgebieden waarin onderzoek van bewezen hoge kwaliteit bijeen is gebracht. Daarnaast wordt binnen de faculteit onderzoek uitgevoerd om veterinaire specialisten in opleiding (sio's) te trainen, met als specifiek doel de veterinaire specialismen op topniveau te onderhouden, ook op gebieden buiten het focus van de thematische programma's. Het onderzoeksinstituut Instituut voor Veterinaire Wetenschappen (IVW) omvat al het onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde.

Patiëntenzorg
Om ons onderwijs en onderzoek te faciliteren, beschikt de faculteit Diergeneeskunde over drie universiteitsklinieken: Gezelschapsdieren, Paard en Landbouwhuisdieren. Hier kunnen verschillende diersoorten op (meestal) doorverwijzing specialistische zorg krijgen, waarbij gelijktijdig studenten worden opgeleid. Daarnaast kennen de klinieken Paard en Landbouwhuisdieren een ambulante tak, die patiënten op locatie behandelt.

Alle drie de klinieken zijn onlangs vernieuwbouwd, waarbij het niveau van de infrastructuur en patiëntvoorzieningen op een nog hoger niveau zijn getild. In breedte en kwaliteit van de aangeboden zorg, opereren de klinieken minimaal op hetzelfde niveau als humane klinieken. Gezamenlijk vormen de drie klinieken het grootste dierenziekenhuis buiten de Verenigde Staten.

studentaantallen

man: 254 vrouw: 1128

Contact

E :osz@vet.uu.nl
T : (030) 253 90
W :

bezoekadres

faculteit Diergeneeskunde
Androclusgebouw Yalelaan 1, De Uithof
3584 CL Utrecht

postadres

faculteit Diergeneeskunde