Faculteit der Religie en Theologie

De faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam is een oecumenisch-protestantse faculteit die haar wetenschappelijke werkzaamheden op het gebied van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening verricht.

Onderzoek, onderwijs en dienstverlening in relatie tot zowel de Nederlandse samenleving als het wereldwijde christendom en in dialoog met andere religies en levensbeschouwingen.

Met blijvende aandacht voor haar wortels in de gereformeerde protestantse traditie zoals die zich in Nederland heeft ontwikkeld en in de huidige Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vorm heeft gekregen, is de faculteit sinds 2000 een centrum geworden waaraan ook andere denominaties of stromingen van de protestants-christelijke traditie zich hebben verbonden met behoud van de eigen identiteit (Hersteld Hervormden, Doopsgezinden, Baptisten, de pinksterbeweging en evangelicals). Verder is er ook ruimte voor andere levensbeschouwingen en godsdiensten, zoals de Islam. Hierdoor is de faculteit een plek geworden waar verschillende geloofstradities zich gezamenlijk wijden aan wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

De verbindende schakel tussen de verschillende denominaties en godsdiensten die aan de faculteit zijn vertegenwoordigd, vormt de actualiserende toepassing van de klassieke simplex ordo structuur van de faculteit waarin van de verbondenheid van de wetenschappelijke staf met geloofstradities wordt uitgegaan. Deze structuur betekent dat de spanning tussen normativiteit en descriptiviteit nadrukkelijk wordt verdisconteerd in het onderwijs, het onderzoek en het benoemingsbeleid van de faculteit. Daarin onderscheidt de faculteit zich van andere theologische faculteiten in Nederland.

Het profiel van de faculteit wordt zichtbaar in de organisatie, het onderzoek en het onderwijs van de faculteit. De faculteit is georganiseerd in zes secties: Bijbelwetenschappen (Oude Testament en Nieuwe Testament), Centrum voor Islamitische Theologie, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek & Oecumenica, Godsdienstfilosofie en Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (wereldgodsdiensten en godsdienstfilosofie), en Praxis (praktische theologie, sociale wetenschappen en zorgethiek). Het onderwijsprogramma in zowel de bachelor- als de masterfase bestaat uit een opleiding (christelijke) theologie, een opleiding religie en levensbeschouwing, en (in de nabije toekomst) een afzonderlijke opleiding islamitische theologie. Binnen de opleiding (christelijke) theologie behouden de verschillende denominaties of stromingen elk hun eigen gezicht. Het grootste deel van het programma is echter gemeenschappelijk voor alle studenten. Verder maken interactie en dialoog tussen de verschillende geloofstradities aanwezig aan de faculteit en daarbuiten deel uit van alle drie opleidingen.

De faculteit is er zich van bewust dat ze in een brede universiteit is ingebed waardoor de bestudering van de literaire, historische, sociaal-culturele en filosofische aspecten van geloofsvoorstellingen kan plaatsvinden, en verder dat deze universiteit zich in Amsterdam bevindt, een grootstedelijke context die zich kenmerkt door een verscheidenheid aan denominaties en godsdiensten die ook elders ter wereld voorkomt. Het doel van de faculteit is om goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te verrichten in deze multireligieuze context en als zodanig een bijdrage te leveren aan stad, land, en wereld.

studentaantallen

man: 116 vrouw: 81

Contact

E :
T :
W :

bezoekadres

Faculteit der Religie en Theologie

postadres

Faculteit der Religie en Theologie